Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

Vi vill alla vistas i miljöer som vi trivs i, där vi känner oss trygga och där våra behov uppfylls. Inte minst trädgården är en plats, som vi ställer stora krav på. Vi tillbringar ju en stor del av vår värdefulla fritid här.trädgårdsdesign - skissförslag

Trädgården är också en av de få platser där vi har möjlighet att i färg och form uttrycka vår personlighet – att göra ett avtryck i världen.

Under den process som kallas trädgårdsdesign samordnas idéer, behov och funktioner, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, till en estetisk helhet.

Det vill säga att man tittar på allt det som man vill att trädgården ska vara. Vad man tänker sig att den ska ge för intryck, vilka behov den ska uppfylla och vilka funktioner den ska ha.

Man undersöker också på platsen där trädgården ska ligga, hur husen och det omgivande landskapet ser ut. Inte minst viktigt är det att sätta sig in i de lokala förutsättningarna, klimat, hur jorden är beskaffad och vilka växter trivs på platsen i allmänhet.


Så här går trädgårdsdesign till:

Det första mötet

Uppmätning

När ni möts sätter trädgårdsarkitekten sig in i förutsättningarna, d.v.s. att hen studerar er fastighet och dess omgivningar, samt inte minst tar del av vad ni har för önskemål.

Det är en fördel om ni har gjort er lite tankar om nedanstående punkter:

Underlag kan vara gamla ritningar som rör fastigheten. Det kan vara tomtkartor, bygglovsritningar, husritningar, mm.

Saknas ritningar mäter jag upp tomten, med byggnader och eventuellt befintlig växtlighet eller konstruktioner, som ska sparas.


Det blir alltid billigare ju mer underlag som finns sedan gammalt. Det kan då räcka med en mindre kompletterande uppmätning av befintlig växtlighet.

måttband

Skissförslaget

Detaljritningar mm

Färglagt skissförslagNu börjar det egentliga skissarbetet, där trädgårdsarkitekten utarbetar ett skissförslag, som omfattar alla trädgårdens delar, som t.ex. stensättning, planteringar, gräsytor,  mm.
Beroende på vad ni kommit överens om att skissförslaget ska i
nnehålla, kan det innehålla:

I den mån det behövs hjälper trädgårds-arkitekten er att ta fram konstruktions-ritningar, planteringsplaner, mm.

Ibland, när höjdförhållandena är besvärliga kan det vara nödvändig att göra en ritning på markbyggnaden, med eventuella sektioner, för att den som ska utföra det praktiska arbetet ska kunna ge en realistisk offert.

Olika konstruktioner, spaljéer, pergolor, mm kan behöva pressenteras med en detaljerad konstruktionsritning.

Hur mycket ritningar som behövs är beroende av hur mycket ni tänker anlägga själv och hur mycket ni tänker ta in hjälp för att utföra.

Ett ordentligt ritningsunderlag gör offert-beräkningen mer tillförlitlig och ni kommer i slutändan att få arbetet utfört billigare.

trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"
Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet